Fir­ma RJ2 pow­stała w roku 2016 i zaj­mu­je się tworze­niem zaawan­sowanego opro­gramowa­nia na różne platformy.

Zlokali­zowana w Poz­na­niu wyt­warza różnego rodza­ju cuda tech­no­log­iczne zaczy­na­jąc od opro­gramowa­nia na proste mikrokon­trol­ery ARM, poprzez pro­ce­so­ry syg­nałowe (DSP) i kończąc na architek­tu­rach wielordzeniowych jak Intel Many Inte­grat­ed Core Archi­tec­ture (MIC). Tworzymy opro­gramowanie korzys­ta­jąc głównie z języków takich jak C/C++/Python z przez­nacze­niem na sys­te­my FreeR­TOS, Lin­ux lub Windows.


RJ2 Radosław Gołębiewski
ul. Jana Hen­ry­ka Dąbrowskiego 81/85
Obiekt nr 1, ptr. III
60–529 Poznań
tel. +48 515 150043
email: radoslaw.golebiewski@rj2.pl

rj2_transparent