Fir­ma RJ2 pow­stała w roku 2016 i zaj­mu­je się tworze­niem zaawan­sowane­go opro­gramowa­nia na różne plat­formy.

Zlokali­zowana w Poz­na­niu wyt­warza różne­go rodza­ju cuda tech­no­log­iczne zaczy­na­jąc od opro­gramowa­nia na proste mikrokon­trol­ery ARM, poprzez pro­ce­so­ry syg­nałowe (DSP) i kończąc na architek­tu­rach wielordzeniowych jak Intel Many Inte­grat­ed Core Archi­tec­ture (MIC). Tworzymy opro­gramowanie korzys­ta­jąc głównie z języków takich jak C/C++/Python z przez­nacze­niem na sys­te­my FreeR­TOS, Lin­ux lub Win­dows.


RJ2 Radosław Gołę­biewski
ul. Szarych Szeregów 27 p.22
60–462 Poz­nań
tel. +48 515 150043
email: radoslaw.golebiewski@rj2.pl

rj2_transparent