{:en}

The RJ2 Com­pa­ny was found­ed in 2016, and is devel­op­ing sophis­ti­cat­ed soft­ware for var­i­ous platforms.

Locat­ed in Poz­nań, Poland it does all kinds of amaz­ing tech­no­log­i­cal won­ders start­ing with sim­ple ARM micro-con­trollers, through Dig­i­tal Sig­nal Proces­sors (DSP) and end­ing with Intel Many Inte­grat­ed Core Archi­tec­ture (MIC) pro­gram­ming. We cre­ate soft­ware main­ly using C/C++/Python for FreeR­TOS, Lin­ux or Win­dows deployment.


RJ2 Radosław Gołę­biews­ki ul. Jana Hen­ry­ka Dąbrowskiego 81/85 Obiekt nr 1, ptr. III 60–529 Poz­nań Poland tel. +48 515 150043 email: radoslaw.golebiewski@rj2.pl

rj2_transparent
{:}{:pl}

Fir­ma RJ2 pow­stała w roku 2016 i zaj­mu­je się tworze­niem zaawan­sowanego opro­gramowa­nia na różne platformy.

Zlokali­zowana w Poz­na­niu wyt­warza różnego rodza­ju cuda tech­no­log­iczne zaczy­na­jąc od opro­gramowa­nia na proste mikrokon­trol­ery ARM, poprzez pro­ce­so­ry syg­nałowe (DSP) i kończąc na architek­tu­rach wielordzeniowych jak Intel Many Inte­grat­ed Core Archi­tec­ture (MIC). Tworzymy opro­gramowanie korzys­ta­jąc głównie z języków takich jak C/C++/Python z przez­nacze­niem na sys­te­my FreeR­TOS, Lin­ux lub Windows.


RJ2 Radosław Gołę­biews­ki ul. Jana Hen­ry­ka Dąbrowskiego 81/85 Obiekt nr 1, ptr. III 60–529 Poz­nań tel. +48 515 150043 email: radoslaw.golebiewski@rj2.pl

rj2_transparent
{:}